Сектор - инспекторат на Градот Скопје

Структура
Одделение за комунална инспекција
Одделение за комунални редари
Одделение за инспекција за патен сообраќај и инспекција за патишта
Одделение за даночна инспекција и инспекција за наплата на комунални и други такси
Одделение за инспекциски надзор над вршењето на работите од другите надлежности на Градот Скопје
Надлежности

Согласно Член 19 од Одлуката за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на администрацијата на Град Скопје (“Службен гласник на Град Скопје“ бр. 12/2005) Секторот – Инспекторат на Градот Скопје:

  1. врши инспекциски надзор над вршењето на работите од надлежност на Градот Скопје врз основа и во согласност со Закон;
  2. Ја координира својата работа со другите сектори во рамки на градската администрација.
Контакт

Раководител на секторот Инспекторат на Град Скопје: М-р Мирослав Богдановски

Телефон: +389 2 3297 359                                    

е-мail: Miroslav.Bogdanovski@skopje.gov.mk

Работно време: 08.30-16.30 часот

Извештаи
Годишен план на Сектор Инспекторат на Град Скопје за 2020 година
Годишна програма на Сектор за Инспекторат на Град Скопје - 2019 година
Извештај на Сектор за Инспекторат на Град Скопје - 2018 година
Годишна програма на Сектор за Инспекторат на Град Скопје - 2018 година
Извештај на Сектор за Инспекторат на Град Скопје - 2017 година
Годишна програма на Сектор за Инспекторат на Град Скопје - 2017 година
Извештај на Сектор за Инспекторат на Град Скопје - 2016 година
Годишна програма на Сектор за Инспекторат на Град Скопје - 2016 година
Извештај на Сектор за Инспекторат на Град Скопје - 2015 година
Годишна програма на Сектор за Инспекторат на Град Скопје - 2015 година
Извештај на Сектор за Инспекторат на Град Скопје - 2014 година
Годишна програма на Сектор за Инспекторат на Град Скопје - 2014 година
Извештај на Сектор за Инспекторат на Град Скопје - 2013 година
Годишна програма на Сектор за Инспекторат на Град Скопје - 2013 година
Извештај на Сектор за Инспекторат на Град Скопје - 2012 година
Закон за гробишта и погребални услуги
Листа на проверка - Закон за јавна чистота
Листа на проверка - Закон за комунални дејности
Листа на проверка - Закон за урбано зеленило
Листа на проверка - Закон за управување со пакување и отпад од пакување
Листа на проверка - Закон за снадбување со вода за пиње и одведување на отпадни урбани води
Листа на проверка - Закон за определување на имиња на улици,плоштади,мостови и на други инфраструктурни објекти
Листа на проверка - Закон за превоз во патниот сообракај
Листа на проверка - Закон за јавни патишта листа на проверка
Листа за проверка на такса за привремен престој
Листа на проверка даноци на имот
Листа на проверка комунални такси
Листа за проверка - Инспекција спорт
Листа за проверка - Инспекција за туризам и угостителство
Листа за проверка - Просветна инспекција
Листа за проверка за спроведување редовен инспекциски надзор
И З В Е Ш Т А Ј за Работата на Одделението за инспекција за патен сообраќај и инспекција за патишта oд 01.04.2019 до 30.06.2019
И З В Е Ш Т А Ј за Работата на Одделението за инспекција за патен сообраќај и инспекција за патишта oд 01.07.2019 до 30.09.2019