Сектор - инспекторат на Градот Скопје

Структура
Одделение за комунална инспекција
Одделение за комунални редари
Одделение за инспекција за патен сообраќај и инспекција за патишта
Одделение за даночна инспекција и инспекција за наплата на комунални и други такси
Одделение за инспекциски надзор над вршењето на работите од другите надлежности на Градот Скопје
Надлежности

Согласно Член 19 од Одлуката за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на администрацијата на Град Скопје (“Службен гласник на Град Скопје“ бр. 12/2005) Секторот – Инспекторат на Градот Скопје:

  1. врши инспекциски надзор над вршењето на работите од надлежност на Градот Скопје врз основа и во согласност со Закон;
  2. Ја координира својата работа со другите сектори во рамки на градската администрација.
Контакт

Раководител на секторот Инспекторат на Град Скопје: М-р Мирослав Богдановски

Телефон: +389 2 3297 359                                    

е-мail: Miroslav.Bogdanovski@skopje.gov.mk

Работно време: 08.30-16.30 часот

Извештаи
Шест месечен извештај за одделение за инспекција за патен сообракај и инспекција за патишта од 01.01.2020 - 01.07.2020
Табеларен приказ прва половина 2020 - 1
Табеларен приказ прва половина 2020 - 2
Табеларен приказ прва половина 2020 - 3
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2019 - За работата на Секторот Инспекторат на Град Скопје за периодот од 01.01.2019 до 31.12.2019 година
Годишен план на Сектор Инспекторат на Град Скопје за 2020 година
Годишна програма на Сектор за Инспекторат на Град Скопје - 2019 година
Извештај на Сектор за Инспекторат на Град Скопје - 2018 година
Годишна програма на Сектор за Инспекторат на Град Скопје - 2018 година
Извештај на Сектор за Инспекторат на Град Скопје - 2017 година
Годишна програма на Сектор за Инспекторат на Град Скопје - 2017 година
Извештај на Сектор за Инспекторат на Град Скопје - 2016 година
Годишна програма на Сектор за Инспекторат на Град Скопје - 2016 година
Извештај на Сектор за Инспекторат на Град Скопје - 2015 година
Годишна програма на Сектор за Инспекторат на Град Скопје - 2015 година
Извештај на Сектор за Инспекторат на Град Скопје - 2014 година
Годишна програма на Сектор за Инспекторат на Град Скопје - 2014 година
Извештај на Сектор за Инспекторат на Град Скопје - 2013 година
Годишна програма на Сектор за Инспекторат на Град Скопје - 2013 година
Извештај на Сектор за Инспекторат на Град Скопје - 2012 година
Закон за гробишта и погребални услуги
Листа на проверка - Закон за јавна чистота
Листа на проверка - Закон за комунални дејности
Листа на проверка - Закон за урбано зеленило
Листа на проверка - Закон за управување со пакување и отпад од пакување
Листа на проверка - Закон за снадбување со вода за пиње и одведување на отпадни урбани води
Листа на проверка - Закон за определување на имиња на улици,плоштади,мостови и на други инфраструктурни објекти
Листа на проверка - Закон за превоз во патниот сообракај
Листа на проверка - Закон за јавни патишта листа на проверка
Листа за проверка на такса за привремен престој
Листа на проверка даноци на имот
Листа на проверка комунални такси
Листа за проверка - Инспекција спорт
Листа за проверка - Инспекција за туризам и угостителство
Листа за проверка - Просветна инспекција
Листа за проверка за спроведување редовен инспекциски надзор
И З В Е Ш Т А Ј за Работата на Одделението за инспекција за патен сообраќај и инспекција за патишта oд 01.04.2019 до 30.06.2019
И З В Е Ш Т А Ј за Работата на Одделението за инспекција за патен сообраќај и инспекција за патишта oд 01.07.2019 до 30.09.2019