Сектор - инспекторат на Градот Скопје

Структура
Одделение за комунална инспекција
Одделение за комунални редари
Одделение за инспекција за патен сообраќај и инспекција за патишта
Одделение за даночна инспекција и инспекција за наплата на комунални и други такси
Одделение за инспекциски надзор од другите надлежности на Град Скопје и стручно-административна поддршка на секторот
Одделение за инспекциски надзор над животната средина во Град Скопје;
Надлежности

Секторот – Инспекторат на Градот Скопје врши инспекциски надзор над вршењето на работите од надлежност на Градот Скопје, врз основа и во согласност со закон и ја координира својата работа со другите сектори во рамки на администарцијата на Град Скопје.

 

- Одделението за комунална инспекција врши инспекциски надзор во областа на комуналните работи од надлежност на Градот Скопје во согласност со закон.

 

- Одделението за инспекција за патен сообраќај и инспекција за патишта врши инспекциски надзор во областа на патниот сообраќај и патиштата од надлежност на Градот Скопје во согласност со закон.

 

- Одделението за даночна инспекција и инспекција за наплата на комунални и други такси врши инспекциски надзор на утврдувањето и наплатата на даноците на имот, наплатата на комуналните такси и наплатата на таксата за привремен престој.

 

-  Одделението за инспекциски надзор од другите надлежности на Град Скопје, врз основа на закон, врши инспекциски надзор во следниве области од надлежност на Град Скопје:

  • угостителство–контрола над вршители на угостителска дејност од мал обем;
  • туристичка дејност–контрола над вршители на туристичка дејност од мал обем;
  • работите од областа на средното образование-средни училишта и ученички домови основани од Град Скопје;
  • работите од областа на спортот–спортски објекти во сопственост на Град Скопје, спортски клубови основани од Град Скопје и локални спортски натпревари.

 

- Одделение за инспекциски надзор над животната средина во Град Скопје согласно закон врши инспекциски надзор во областа на животната средина заради:

  • заштита на животната средина и квалитет на амбиентниот воздух, управување со отпадот, заштита на водите, заштита од бучава, заштита на природата согласно закон;

 

Одделението за комунални редари врши контрола и санкционирање на физички лица од аспект на јавната чистота и др. согласно со закон на територијата на град Скопје утврдена со Генералниот урбанистички план.

Контакт

Помошник раководител на сектор: Марија Чукиќ

Телефон: 02/3297 231

e-mail: Marija.Chukikj@skopje.gov.mk

Работно време: 8:30 - 16:30 часот

 

Помошник раководител на сектор: Весна Огненовска Попов

Телефон: 02/3297 231

e-mail: Vesna.Ognenovska@skopje.gov.mk

Работно време: 8:30 - 16:30 часот

 

Раководител на одделение за комунална инспекција: Љубе Стојковски

Телефон: 02/3297-256

e-mail: Ljube.Stojkovski@skopje.gov.mk

Работно време: 8:30 - 16:30 часот

 

Раководител на одделение за комунални редари: Селвија Еркечова

Телефон:

e-mail: Selvija.Erkecova@skopje.gov.mk

Работно време: 8:30 - 16:30 часот

 

Раководител на одделение за даночна инспекција и инспекција за наплата на комунални и други такси : Драган Ивановски

Телефон: 02/3297-537

e-mail: Dragan.Ivanovski@skopje.gov.mk

Работно време: 8:30 - 16:30 часот

 

Раководител на одделение за инспекција за патен сообраќај и инспекција за патишта: Валентина Арсова

Телефон: 02/3297-248

e-mail: Valentina.Arsova@skopje.gov.mk

Работно време: 8:30 - 16:30 часот

Извештаи
Извештај за работата на Инспекторат на Град Скопје за временски период 07-12.2023 година
Годишен план за работа за 2024 година
Извештај за работата на Инспекторат на Град Скопје за временски период - 01.01.2023-31.06.2023
Извештај за работата на Инспекторат на Град Скопје за временски период 07-12.2022 година
Годишен план за работа за 2023 година
Извештај за работата на Инспекторат на град Скопје за временски период 01.01.2022-01.06.2022 година
Годишен план за работа за 2022 година
6 месечен извештај 06-12.2021 година
Листа за проверка - Закон за управување со пакување и отпад и Закон за управување со отпад
Листа за проверка - Законот за инспекциски надзор
Листа за проверка - ЕЛАБОРАТ
Листа за проверка - Законот за инспекциски надзор
Листа за проверка - Закон за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори
Извештај за работа на Сектор инспекторат на Град Скопјe за периодот од 01 заклучно со 06 месец 2021 година
Годишна програма за работа на Сектор-Инспекторат на Град Скопје за 2021 година
Извештај за работата на инспекторатот на Град Скопје за втора половина од 2020 година
Шестмесечен извештај за 2020 - (01.01.2020-01.06.2020)
Листа за проверка за спроведување редовен инспекциски надзор 07.10.2020
Шест месечен извештај за одделение за инспекција за патен сообракај и инспекција за патишта од 01.01.2020 - 01.07.2020
Табеларен приказ прва половина 2020 - 1
Табеларен приказ прва половина 2020 - 2
Табеларен приказ прва половина 2020 - 3
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2019 - За работата на Секторот Инспекторат на Град Скопје за периодот од 01.01.2019 до 31.12.2019 година
Годишен план на Сектор Инспекторат на Град Скопје за 2020 година
Годишна програма на Сектор за Инспекторат на Град Скопје - 2019 година
Извештај на Сектор за Инспекторат на Град Скопје - 2018 година
Годишна програма на Сектор за Инспекторат на Град Скопје - 2018 година
Извештај на Сектор за Инспекторат на Град Скопје - 2017 година
Годишна програма на Сектор за Инспекторат на Град Скопје - 2017 година
Извештај на Сектор за Инспекторат на Град Скопје - 2016 година
Годишна програма на Сектор за Инспекторат на Град Скопје - 2016 година
Извештај на Сектор за Инспекторат на Град Скопје - 2015 година
Годишна програма на Сектор за Инспекторат на Град Скопје - 2015 година
Извештај на Сектор за Инспекторат на Град Скопје - 2014 година
Годишна програма на Сектор за Инспекторат на Град Скопје - 2014 година
Извештај на Сектор за Инспекторат на Град Скопје - 2013 година
Годишна програма на Сектор за Инспекторат на Град Скопје - 2013 година
Извештај на Сектор за Инспекторат на Град Скопје - 2012 година
Закон за гробишта и погребални услуги
Листа на проверка - Закон за јавна чистота
Листа на проверка - Закон за комунални дејности
Листа на проверка - Закон за урбано зеленило
Листа на проверка - Закон за снадбување со вода за пиње и одведување на отпадни урбани води
Листа на проверка - Закон за определување на имиња на улици,плоштади,мостови и на други инфраструктурни објекти
Листа на проверка - Закон за превоз во патниот сообракај
Листа на проверка - Закон за јавни патишта листа на проверка
Листа за проверка на такса за привремен престој
Листа на проверка даноци на имот
Листа на проверка комунални такси
Листа за проверка - Инспекција спорт
Листа за проверка - Инспекција за туризам и угостителство
Листа за проверка - Просветна инспекција
Листа за проверка - Инспекторат за животна средина
И З В Е Ш Т А Ј за Работата на Одделението за инспекција за патен сообраќај и инспекција за патишта oд 01.04.2019 до 30.06.2019
И З В Е Ш Т А Ј за Работата на Одделението за инспекција за патен сообраќај и инспекција за патишта oд 01.07.2019 до 30.09.2019
ПРОГРАМА ЗА ИСПИТ ЗА ЛИЦЕНЦА ЗА ИНСПЕКТОР ПРАКТИЧЕН ДЕЛ ЗА 2021 ГОДИНА
ПРОГРАМА ЗА ПРАКТИЧНА РАБОТА И ОБУКА НА РАБОТНО МЕСТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ СО ЛИЦЕНЦА ЗА ИНСПЕКТОР ПОД НАДЗОР НА МЕНТОР