Сектор за правни работи

Структура
Одделение за норматива
Одделение за правна заштита
Надлежности

Согласно Член 8 од Одлуката за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на администрацијата на Град Скопје (“Службен гласник на Град Скопје“ бр. 12/2005, 15/07 и 6/08) Секторот за правни работи:

  1. ги следи законите и другите прописи од областа на локалната самоуправа;
  2. ги подготвува прописите и актите од надлежност на Советот и градоначалникот на Градот Скопје;
  3. дава мислење за усогласеноста на прописите и актите со законите и другите прописи;
  4. го застапува Градот Скопје во судските спорови пред надлежните судови и пред други надлежни органи;
  5. ја спроведува постапката за експропријација на недвижен имот заради реализација на работи од јавен интерес;
  6. ги подготвува и организира седниците на Советот на Град Скопје и на неговите комисии и седниците на Координативното тело на градоначалници;
  7. ја координира својата работа со другите сектори во рамки на градската администрација и врши други работи што ќе му бидат доверени.
Контакт

Раководител на Сектор за правни работи: Зоран Лапевски                                      

Телефон: +389 2 3297 260, +389 2 3297 259

е-мail: zlapevski@skopje.gov.mk

Работно време: 08.30-16.30 часот             

 

Помошник раководител на секторот за правни  работи: Антони Малинов                                                    

Телефон: +389 2 3297 395                                        

е-мail: Tonim@skopje.gov.mk

Работно време: 08.30-16.30 часот

 

Помошник раководител на секторот за правни  работи: Цветанка Соколова - Младеновска                                                      

Телефон: +389 2 3297 398                                        

е-мail: CvetankaS@skopje.gov.mk

Работно време: 08.30-16.30 часот