Сектор за општи работи

Структура
Одделение за стручни и стручно-административни работи
Одделение за преведување и лекторирање
Одделение за помошни работи
Надлежности

Секторот за општи работи ги врши, преведувачките, лекторските и стручно-административните работи за потребите на Советот и Градоначалникот на Градот Скопје и други помошни работи за потребите на Советот и Градоначалникот на Градот Скопје и администрацијата на Градот Скопје, ја координира својата работа со секторите во рамки на администрацијата на Град Скопје.

 

- Одделение за стручни и стручно-административни работи:

 

 • врши прием и достава на писма и други материјали и пратки;
 • го организира вршењето на секретарските работи;
 • се грижи за планирање на набавка и распределба на канцелариски и друг потрошен материјал;
 • врши електронски прием и заведување на документи;
 • врши работи од областа на заштитата на личните податоци;
 • врши архивирање на целокупната документација во Град Скопје согласно законските и подзаконските прописи;
 • врши работи од областа на давање на информации согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер;
 • изготвува техничка спецификација за сите јавни набавки во Секторот за општи работи;
 • врши работи согласно Закон за безбедност и заштита при работа.

 

- Одделение за преведување и лекторирање:

 

 • обезбедува писмен, симултан и консекутивен превод за потребите на Советот, Градоначалникот на Град Скопје и администрацијата на Град Скопје на англиски, албански и други јазици;
 • се грижи за исполнување на законските обврски на Градот Скопје согласно Законот за употреба на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Северна Македонија и во единиците на локалната самоуправа;
 • врши лектура на прописите, материјалите, информациите и другите документи за потребите на Советот, Градоначалникот на Град Скопје и администрација на Градот Скопје.

 

- Одделение за помошни работи:

 

 • врши обезбедување на деловните објекти и имотот на Градот Скопје;
 • врши превоз за потребите на Градоначалникот на Град Скопје, Советот на Град Скопје и администрацијата на Град Скопје;
 • достава на документи интерно во деловниот објект на Град Скопје и надвор од Град Скопје до други институции и лица;
 • ја одржува хигиената во деловните објекти на Градот Скопје;
 • врши угостителски работи за потребите на органите на Градот Скопје;
 • врши печатење и фотокопирање на материјали;
 • врши работи на ситни поправки и одржување во деловните објекти на Градот Скопје
 • врши тонско снимање и озвучување за потребите на Град Скопје.
Контакт

Помошник раководител на сектор: Сузана Бубаќовска

Телефон: /

e-mail: Suzana.Bubakovska@skopje.gov.mk

Работно време: 8:30 - 16:30 часот

 

Помошник раководител на сектор: Ѓорѓи Грковски

Телефон: /

e-mailGjorgji.Grkovski@skopje.gov.mk

Работно време: 8:30 - 16:30 часот

 

Раководител на одделение за стручни и стручно-административни работи: Мерита Абдулаи

Телефон: 02/3297-212

e-mail: Merita.Abdulai@skopje.gov.mk

Работно време: 8:30 - 16:30 часот

 

Раководител на одделение за  помошни работи - Елизабета Јовановска

Телефон:/

e-mail: Elizabeta.Jovanovska@skopje.gov.mk

Работно време: 8:30 - 16:30 часот