Сектор за општи работи

Структура
Одделение за јавни набавки
Одделение за стручни и стручно-административни работи
Одделение за преведување и лекторирање
Одделение за помошни работи
Надлежности

Согласно Член 18 од Одлуката за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на администрацијата на Град Скопје (“Службен гласник на Град Скопје“ бр. 12/2005) Секторот за општи работи:

  1. ги врши работите на управување со човечките ресурси во градската администрација;
  2. реализација на јавните набавки;
  3. протоколарни, преведувачки и стручно-административни работи за потребите на Советот и градоначалникот на Градот Скопје;
  4. обезбедување на лица и деловните простории на Градот Скопје;
  5. одржување на хигиената;
  6. одржувањето и користењето на возниот парк и други помошни работи за потребите на Советот и градоначалникот на Градот Скопје и градската администрација;
  7. ја координира својата работа со секторите во рамки на градската администрација и врши други работи што ќе му бидат доверени. 
Контакт

Раководител на Секторот за општи работи: Никола Илиев

Телефон: +389 2 3297 271                                               

е-мail: Nikolai@skopje.gov.mk

Работно време: 08.30-16.30 часот

 

Помошник Раководител на Секторот за општи работи: Валентина Ѓоргиевска  

Телефон: +389 2 3297 293

е-мail: Valentina.Gorgievska@skopje.gov.mk                              

Работно време: 08.30-16.30 часот