Сектор за информатички технологии и модернизација

Структура
Одделение за развој на информациониот систем на Град Скопје
Одделение за географски информационен систем (ГИС)
Одделение за информатичко-комуникациската инфраструктура
Надлежности

Согласно Член 16 од Одлуката за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на администрацијата на Град Скопје (“Службен гласник на Град Скопје“ бр. 12/2005) Секторотот за информатички технологии и модернизација:

  1. врши работи поврзани со развојот на информациониот систем на Градот Скопје, развојот на Географскиот информационен систем (ГИС) на Градот Скопје, администрирањето и одржувањето на информатичко-технолошката инфраструктура на Градот Скопје;
  2. ја координира својата работа со другите сектори во рамки на градската администрација и врши други работи што ќе му бидат доверени.
Контакт

Раководител на Секторот за информатички технологии и модернизација: Оливера Јакшиќ - Транталовска

Телефон: +389 2 3297-345                                  

е-мail: Olivera.JaksicTrantalovska@skopje.gov.mk      

Работно време: 08.30-16.30 часот                                       

 

Помошник Раководител на Секторот за информатички технологии и модернизација: Лазо Петрушевски

Tелефон: +389 2 3297-397                                 

e-маil: lpetrusevski@skopje.gov.mk      

Работно време: 08.30-16.30 часот