Сектор за поддршка на Советот на Град Скопје

Структура
Одделение за организација на седници на Советот на Град Скопје
Одделение за поддршка на комисиите и Координативното тело на градоначалници
Надлежности

Секторот за поддршка на Советот на Град Скопје ги следи законите и другите прописи од областа на локалната самоуправа, ги подготвува прописите и актите од надлежност на Советот на Градот Скопје, ги подготвува и организира седниците на Советот на Град Скопје, комисиите на Советот на Град Скопје и Координативното тело на градоначалници, го подготвува и дистрибуира материјалот за седниците до советниците,  дава стручно мислење за одлуките и другите акти во надлежност на Советот на Град Скопје и неговите комисии, се грижи за објавувањето на прописите во „Службен гласник на Град Скопје”, ја координира својата работа со другите сектори во рамки на администрацијата на Градот Скопје.

                                                                                                                              

- Одделение за организација на седници на Советот на Град Скопје:

 

 • ги подготвува и организира седниците на Советот на Градот Скопје;
 • ја подготвува предлог програмата за работа на Советот и ја следи реализацијата;
 • изготвува текстови на одлуки, заклучоци и други акти од надлежност на Советот;
 • врши номо-техничко обликување на актите донесени од Советот;
 • ги води записниците од седниците на Советот;
 • води стенографски белешки од седниците на Советот;
 • изготвува прегледи на акти донесени на седниците на Советот;
 • дава стручни мислења во врска со работата на Советот;
 • води евиденција за присуството на членовите на Советот на седниците на Советот;
 • се грижи за објавувањето на актите во „Службен гласник на Град Скопје“.

 

Одделение за поддршка на комисиите на Советот на Град Скопје и  Координативното тело на градоначалници:

 

 • ги подготвува и организира седниците на комисиите на Советот на Градот Скопје;
 • изготвува текстови на акти од надлежност на комисиите на Советот;
 • ги подготвува и организира седниците на Координативното тело на градоначалници;
 • ги води извештаите и записниците од седниците на комисиите на Советот;
 • изготвува прегледи на акти од седниците на комисиите на Советот;
 • дава стручни мислења во врска со работата на комисиите;
 • води евиденција за присуството на членовите на Советот на седниците на комисиите.

 

Контакт

Раководител на сектор: Каролина Огњановиќ - Чукалиева

Телефон:/

e-mailKarolina.Ognjanovich.Chukalieva@skopje.gov.mk

Работно време: 8:30 - 16:30 часот

 

Помошник раководител на сектор: Маја Талеска

Телефон:+389 2 3297-319

e-mailMaja.Taleska@skopje.gov.mk

Работно време: 8:30 - 16:30 часот

 

Помошник раководител на сектор: Јулија Шекерова

Телефон: /

email - Julija.Shekerova@skopje.gov.mk

Работно време: 8:30 - 16:30 часот

 

 

Раководител на Одделението за поддршка на комисии: Билјана Кекенова

Телефон: +389 2 3297-258                          

е-мail: Biljana.Kekenova@skopje.gov.mk

Работно време: 08.30-16.30 часот