Сектор за поддршка на Советот на Град Скопје

Структура
Одделение за организација на седници на Советот на Град Скопје
Одделение за поддршка на комисиите и Координативното тело на градоначалници
Надлежности
  1. ги следи законите и другите прописи од областа на локалната самоуправа;
  2. ги подготвува прописите и актите од надлежност на Советот на Градот Скопје;
  3. ги подготвува и организира седниците на Советот на Град Скопје, комисиите на Советот на Град Скопје и Координативното тело на градоначалници;
  4. го подготвува и дистрибуира материјалот за седниците до советниците;
  5. дава стручно мислење за одлуките и другите акти во надлежност на Советот на Град Скопје и неговите комисии;
  6. се грижи за објавувањето на прописите во „Службен гласник на Град Скопје”;
  7. ја координира својата работа со другите сектори во рамки на администрацијата на Градот Скопје.
Контакт

Раководител на Сектор за поддршка на Советот на Град Скопје: Сузана Џамбаска Тоцили

Телефон: +389 2 3297-242                              

е-мail: suzanat@skopje.gov.mk

Работно времe: 08.30-16.30 часот

 

Раководител на Одделението за организација на седници: Јасминка Мисајловска Николовска

Телефон: +389 2 3297-258                          

е-мail:

Работно време: 08.30-16.30 часот

 

Раководител на Одделението за поддршка на комисии: Билјана Кекенова

Телефон: +389 2 3297-258                          

е-мail:

Работно време: 08.30-16.30 часот