СЕКТОР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Структура
Одделение за вработување, унапредување, мобилност и права и одговорности од работен однос;
Одделение за мотивација, оценување, стручно оспособување и усовршување;
Надлежности

Сектор за управување со човечки ресурси ги врши работите кои се однесуваат на методолошка, организациска и техничка поддршка во изработка на актите за внатрешна организација и систематизација на работните места, планирање и екипирање на човечките ресурси, пополнување на работните места преку вработување со јавен или интерен оглас, прераспоредување, мобилност, проценка и анализа на потребите од обуки, планирање на обуки, испорака и евалуација на обуките, согледување на вредноста на квалитетот на реализираните обуки оценување на вработените, кариерен напредок на секој вработен како унапредување, активирање и мотивација и одржување на човечките ресурси, грижа за високо ниво на мотивација и етика и следење на примената на етичкиот кодекс на административните службеници, следење и унапредување на дисцилината на административните службеници и водење на постапките за дисциплинска и материјална одговорност, внесување и ажурирање податоци на вработените во електорнскиот систем за човечки ресурси ХРМИС, стручно-оперативна и логистичка подршка  во подготвувањето на сите видови акти кои произлегуваат од Законот за административни службеници, Законот за вработените во јавниот сектор и другите законски прописи од областа на работните односи и на другите подзаконски акти, остварува редовни контакти со другите раководители на секторите, организира и остварува соработка со другите институции за работи од оваа област.        

            

 

- Одделение за вработување, унапредување, мобилност и права и одговорности  од работен однос:

 

 • го координира и учествува во процесот на изработка на функционална анализа на работните места во Град Скопје;
 • подготвува акт за внатрешна организацијата на Град Скопје, како и негови измени и дополнувања и ги доставува на согласност до надлежното министерство;
 • подготвува правилник за систематизација на работните места во администрација на Градот Скопје, како и измени и дополнувања на овој акт и ги доставува на согласност до надлежното министерство;
 • изготвува годишен план за вработување и негови измени и дополнувања и извештаи за реализација на планот и ги доставува на согласност до надлежното министерство;
 • изготвува предлог одлука за обезбедување на финансиски средства за вработувања на определено време и нејзини измени и дополнувања;
 • соработува со агенциите за привремени вработувања;
 • ја води и ажурира електронската база на податоци за вработените;
 • внесува и ажурира податоци во елекронскиот ситем за човечки ресурси ХРМИС;
 • ги води персоналните досиеја на сите вработени во Град Скопје;
 • изготвува потврди за редовен работен однос и уверенија за бенефициран стаж на вработените во БППЗ;
 • подготвува процедури за работа во одделението;
 • спроведува постапки за вработување преку јавен оглас, унапредување преку интерен оглас и постапки за мобилност на вработените во Град Скопје;
 • ги подготвува актите и решенијата за вработување во Град Скопје;
 • ги подготвува решенијата за престанок на работен однос во Град Скопје;
 • соработува со Агенцијата за администрација и Министерството за информатичко општество и администрација во областите од делокругот на работата на одделението;
 • ги пријавува и одјавува во здравствено осигурување преку ЗО обрасци во Фондот за здравствено осигурување вработените во Град Скопје и членовите на нивните семејства кои се здравствено осигурани преку вработениот како носител на здравствено осигурување;
 • соработува со Фондот за пензиско и инвалидско осигурување во рамките на своите надлежности;
 • соработува со Агенцијата за вработување заради пријава за вработување или одјава за престанок на работен однос во Град Скопје;
 • ги координира дисциплинските постапки и постапките за материјална одговорност согласно законските одредби и изготвува годишен извештај за изречени мерки за утврдување на дисциплинска и материјална одговорност на административните службеници во Град Скопје и го доставува до надлежното минмистерство;
 • учествува на состаноци на мрежата за управување со човечки ресурси;
 • обработува документација за вработените во Град Скопје и изготвува  редовни статистички и други извештаи поврзани со персоналната евиденција за вработените во Град Скопје;
 • согласно со планот за користење на годишен одмор за вработените во Град Скопје, изготвува решенија за користење на годишен одмор;
 • изготвува решенија за користење на платено или неплатено отсуство, решенија за мирување на работен однос, надоместок на трошоци поврзани со работата и други решенија кои произлегуваат од Законот за административните  службеници, Законот за вработени во јавниот сектор и другите законски прописи од областа на работните односи.

 

- Одделение за мотивација, оценување, стручно оспособување и усовршување:

 

 • се грижи за високо ниво на мотивација на вработените, развива политики и упатства за активно промовирање на култура на отворена комуникација и транспарентност во работењето, го поттикнува тимското работење;
 • го изготвува кодексот на однесување на вработените во Град Скопје;
 • предлага мерки за обезбедување на оптимални услови за работа на вработените;
 • го координира процесот на оценување на ефектот на административните службеници во Град Скопје;
 • соработува со секторите во Град Скопје по прашањата за оценување на административните службеници;
 • изготвува решенија за доделување надоместок за успешност во работењето на административните службеници оценети со оцена “А”;
 • подготвува извештај со ранг листа на годишни оцени за сите административни службеници и го доставува до надлежното министерство;
 • помага при водење на постапките пред Агенцијата за администрација по жалба на постапката за оценување;
 • изработува анализи и собира информации за изработка на годишен план за обуки;
 • утврдува индивидуален план за стручно усовршување на административните службеници;
 • изготвува годишен план за обуки на административните службеници во Град Скопје и го доставува до надлежното министерство;
 • изготвува извештаи за реализација на годишниoт план за обуки и ги доставува до надлежното министерство;
 • подготвува номинации за обуки на вработените;
 • при стручното оспособување и усовршување на вработениот по потреба на органот подготвува договори за регулирање на меѓусебните права и обврски;
 • соработува со Министерството за информатичко општество и администрaција и Агенцијата за администрација во врска со прашањата од областа на човечките ресурси.

 

Контакт

Контакт:

Раководител на сектор за управување со човечки ресурси: Валентина Ѓоргиевска

Телефон: 02/3297-274

e-mail: Valentina.Gorgievska@skopje.gov.mk

Работно време: 8:30 - 16:30 часот

 

Раководител на одделение за вработување, унапредување, мобилност и права и одговорности од работен однос: Јулијана Китановска

телефон: 02/3297-274

mail: Julijana.Stosic@skopje.gov.mk

Работно време: 8:30 - 16:30 часот

 

Раководител на Оддeление за мотивација, оценување, стручно оспособување и усовршување: Розе Сталеска

телефон: 02/3297-274

mail: Roze.Staleska@skopje.gov.mk

Работно време: 8:30 - 16:30 часот