Сектор за сообраќај

Структура
Одделение за планирање и развој на сообраќајот
Одделение за контрола на сообраќајна сигнализација и утврдени режими на сообраќај
Одделение за издавање лиценци и дозволи во областа на сообраќајот
Одделение за јавен превоз - мониторинг и контрола
Надлежности

Согласно Член 12 од Одлуката за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на администрацијата на Град Скопје (“Службен гласник на Град Скопје” бр. 12/2005) Секторот за сообраќај:

  1. ги врши работите на планирање и развој на сообраќајот во Градот Скопје;
  2. утврдување на условите и режимот на сообраќајот на подрачјето на Градот Скопје;
  3. уредување и организирање на јавниот градски и приградски превоз на патници и авто-такси сообраќајот;
  4. изградбата, одржувањето и користењето на јавните паркиралишта од значење за Градот Скопје;
  5. остварува соработка со надлежните органи од областа на сообраќајот;
  6. ја координира својата работа со другите сектори во рамки на градската администрација и врши други работи што ќе му бидат доверени.
Контакт

Раководител на Секторот за сообракај:

Телефон: +389 2 3297 310

е-мail:           

Работно време: 08.30-16.30 часот

 

Помошник раководител на Секторот за сообракај: Зоран Дамјановски

Телефон: +389 2 3297 310

е-мail: Zoran.Damjanovski@skopje.gov.mk            

Работно време: 08.30-16.30 часот