Сектор за поддршка на градоначалникот

Структура
Одделение за координација на активностите на градоначалникот
Одделение за односи со јавноста и информации за граѓаните
Надлежности

Согласно Член 17 од Одлуката за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на администрацијата на Град Скопје (“Службен гласник на Град Скопје“ бр. 12/2005) Секторот за поддршка на градоначалникот:

  1. ги врши работите на организирање и подготовка на средбите и состаноците на градоначалникот на Град Скопје;
  2. информирање на јавноста и медиумите за активностите на органите на Градот Скопје, јавните претпријатија и јавните установи од надлежност на Градот Скопје;
  3. примање и одговарањето на претставките и предлозите на граѓаните;
  4. спроведување на анкети и организирање на јавни трибини за одделни прашања од надлежност на Градот Скопје;
  5. организација и пласирање на информации на веб страната на Градот Скопје;
  6. ја координира својата работа со другите сектори во рамки на градската администрација;
  7. врши и други работи што ќе му бидат доверени.
Контакт

Контакт лице: Никола Наумоски

Телефон:                  

е-мail: Nikola.Naumoski@skopje.gov.mk

Работно време: 08.30-16.30 часот