Сектор за комунални работи

Структура
Одделение за комунални работи од областа на водоснабдувањето и одведувањето на урбаните отпадни води
Одделение за комунални работи од областа на комуналната хигиена и други работи
Одделение за комунални работи од областа на одржување и користење на паркови и зеленило
Одделение за категоризација, нумерирање и именување на инфраструктурни објекти
Надлежности

Согласно Член 11 од Одлуката за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на администрацијата на Град Скопје (“Службен гласник на Град Скопје“ бр. 12/2005) Секторот за комунални работи:

  1. врши работи од областа на водоснабдувањето и одведувањето на урбаните отпадни води;
  2. управувањето со отпадот;
  3. одржувањето и користењето на парковите, парк-шумите, спортско-рекреативните зони и другите заштитени подрачја;
  4. одржувањето на зеленилото на јавните и сообраќајни површини;
  5. снабдување со природен гас и топлинска енергија;
  6. категоризација и именување на градски населби, улици, плоштади мостови и други инфраструктурни објекти;
  7. одржување на гробишта;
  8. дезинсекција и ерадикација на животните скитници;
  9. изградба, користење и одржување на пазари на големо и пазари за продажба на моторни возила на подрачјето на Градот Скопје и други комунални работи утврдени со оваа одлука;
  10. ја координира својата работа со другите сектори во рамки на градската администрација и врши други работи што ќе му бидат доверени.
Контакт

Раководител на сектор за комунални работи: Кочо Стојчески                                         

Телефон: 389 2 3297 241, 389 2 3297 283

е-мail: Kocho.Stojcheski@skopje.gov.mk

Работно време: 08.30-16.30 часот

 

Помошник раководител на сектор за комунални работи: Драги Митковски                                                                      

Телефон: 389 2 3297 241, 389 2 3297 283

е-мail: Dragi.Mitkovski@skopje.gov.mk

Работно време: 08.30-16.30 часот