Сечење (корнење-кастрење) на дрва, грмушки и жива ограда на јавна или дворна површина

РЕШЕНИЕ за сечење (корнење-кастрење) на дрва, грмушки и жива ограда на јавна или дворна површина

Сектор: Сектор за комунални работи
Одделение: Одделение за комунални работи од областа на одржување и користење на паркови и зеленило
Одговорно лице: Марија Стојановска,  Игор Трпковски, Александра Гочевска
Телефон: +389 2 3297 389,  +389 2 3297 390
Работно време: 08.30-16.30 часот

Опис и тек на постапката во чекори:
  1. Поднесување на барање;
  2. Излегување на терен по однос на барањето од страна на   одговорно лице од Градот Скопје и од ЈП “Паркови и зеленило“;
  3. Изготвување на записник;
  4. Изготвување на решение.
Потребни документи:
  1. Барање со наведена адреса на место на живеење, телефон за контакт на барателот и проблемот што го предизвикува дрвото за кое се однесува барањето
Рокови за постапката:

Согласно ЗОУП

Документ/акт што граѓанинот го добива:

РЕШЕНИЕ за сечење (кастрење) на дрва, грмушки и жива ограда на јавна или дворна површина


Постави прашање: