Точна адреса

Уверение за точна адреса

Сектор: Сектор за комунални работи
Одделение: Одделение за други комунални работи.
Одговорно лице: Павлина Чупевска
                             Невенка Димовска
Телефон: +389 2 3297 330
email: pavlinac@skopje.gov.mk
           nevenkad@skopje.gov.mk
Работно време: 08.30-16.30 часот

Опис и тек на постапката во чекори:
  1. Странката (правно или физичко лице) заинтeрeсирано за добивање Уверение за точна адреса, поднесува Барање во Архивата на Град Скопје (барака бр. 14);
  2. Одговорното лице од Одделението изготвува Уверение за точна адреса.
Потребни документи:
  1. Барање за точна адреса;
  2. Копија од услови за градба-графички прилог (за нов објект);
  3. Копија од купопродажен договор;
  4. Копија ид имотен лист;
  5. Копија од лична карта.
Рокови за постапката:

14 дена

Документ/акт што граѓанинот го добива:

УВЕРЕНИЕ за точна адреса


Постави прашање: