Користење на јавни и зелени површини

СОГЛАСНОСТ за користење на јавни и зелени површини
Сектор: Сектор за комунални работи
Одделение: Одделение за комунални работи од областа на одржување и користење на паркови и зеленило
Одговорно лице: Благица Костова
Телефон: +389 2 3297 389
Работно време: 08.30-16.30 часот
Опис и тек на постапката во чекори:
  1. Поднесување на барање за користење на јавни и зелени површини со адреса на локацијата за која се поднесува барањето, потребната површина во m2, денови на користење, времетраење, (ЕМБГ) даночен број и жиро сметка на корисникот, адреса и телефон за контакт на барателот.
Потребни документи:
  1. Барање со адреса и телефон на барателот;
  2. Жиро сметка и даночен број на барателот.
Рокови за постапката:

7 дена

Документ/акт што граѓанинот го добива:

СОГЛАСНОСТ за користење на јавни и зелени површини


Постави прашање: