Пристап на возила до заштитени предели на природата (Водно, Матка...)

СОГЛАСНОСТ за влегување на возила во парк шума Водно

Сектор: Сектор за комунални работи
Одделение: Одделение за комунални работи од областа на одржување и користење на паркови и зеленило
Одговорно лице: Благица Костова
Телефон: +389 2 3297 389
email: Blagica.Kostova@skopje.gov.mk
Работно време: 08.30-16.30 часот

Опис и тек на постапката во чекори:
  1. Поднесување на барање во архива, со опис на локацијата која ќе се користи, како и потребата за која се однесува 
  2. Според условите за кои се бара согласноста, дополнителни информации може да добиете во Секторот за комунални работи
Потребни документи:
  1. Регистрација на фирма од Централен регистар;
  2. Копија од сообраќајна дозвола на возилото;
  3. Уплатница од 250 денари 
Рокови за постапката:

7 дена

Документ/акт што граѓанинот го добива:

Согласност за движење


Постави прашање: