Сектор за заштита и спасување

Структура
Одделение за заштита и спасување и административна поддршка на Територијална противпожарна единица на Град Скопје (БППЗ)
Територијална противпожарна единица на Град Скопје
Надлежности

Согласно измените и дополнувањата на Одлуката за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачитe на администрацијата на Град Скопје, Секторот за заштита и спасување ги има следните надлежности:

 • Врши работи од областа на заштитата и спасувањето, управувањето со кризи, одбраната и пожарникарството во согласност со закон
 • Ја координира својата работа со другите сектори во рамки на администарцијата на Град Скопје.
 • Изготвува Процена на загрозеност на градот Скопје од природни непогоди и други несреќи и План за заштита и спасување на градот Скопје од природни непогоди и други несреќи;
 • Подготвува годишна акциона програма за заштита и спасување, која содржи општи нормативни претпоставки за реализирање на Националната стратегија за заштита и спасување;
 • Ги утврдува обврските на јавните претпријатија, установи и служби основани од Градот Скопје заради отстранување на последиците од настанатите природни непогоди и други несреќи;
 • Дава предлог за висината на средствата потребни за заштита и спасување од буџетот на Градот Скопје;
 • Изготвува Предлог одлука за формирање Градски штаб за заштита и спасување;
 • Ги координира активностите на јавните претпријатија и установите основани од Градот Скопје во врска со заштитата и спасувањето и ја следи нивната спремност за активирање во случај на природни непогоди и други несреќи;
 • Предлага мерки и активности за спречување на настанувањето и за отстранувањето на последиците од природни непогоди и други несреќи и дава предлози и врши работи поврзани со формирањето и подготвеноста на силите за заштита и спасување и дава предлози за нивно ангажирање, за ангажирање на просторните сили или републичките сили за заштита и спасување;
 • Дава предлог за распределба на хуманитарната помош наменета за настраданото население во градот Скопје;
 • Го следи остварувањето на акциите за расчистување на патишта, улици и други инфраструктурни објекти во случај на настанување на природни непогоди и други несреќи;
 • Ги координира активностите во областа на заштитата и спасувањето со општините на подрачјето на градот Скопје и предлага насоки по кои општините на подрачјето на градот Скопје се должни да постапуваат;
 • Врши стручна обработка на прашањата што се од значење за примената на законските одредби, изготвува тези за изработка на прописи, општи акти и информативно-аналитички материјали, изготвува предлог - одлуки и други прописи, програми и други акти, анализи, информации и други материјали, стручно-аналитички и други материјали за комисиите на Советот на Град Скопје;
 • Истражување на пазар и изготвување на техничка спецификација за спроведување на јавните набавки за потребите на БППЗ;
 • Ги следи прописите од областа на заштитата и спасувањето, пожарникарството и дава совети на вработените во врска со нивните права, обврски и одговорности;
 • Извршување на организациско-технички работи во врска со приемот и средувањето на поштата на Командантот на бригадата и помош при извршување на секојдневните обврски;
 • Ги следи прописите од областа на заштитата и спасувањето, пожарникарството и дава совети на вработените во врска со нивните права, обврски и одговорности;
 • Изготвува предлог акти од областа на пожарникарството;
 • Истражување на пазар и изготвување на техничка спецификација за спроведување на јавните набавки за потребите на БППЗ;
 • Извршување на организациско-технички работи во врска со приемот и средувањето на поштата на Командантот на бригадата и помош при извршување на секојдневните обврски.