Јавен повик

Jавен оглас бр.08-2324/1 за доделување пакети линии и за давање на дозволи за линиски превоз на патници во град Скопје


Отворен до: 21.03.2023

Документ