Јавен повик

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СТИПЕНДИИ НА СРЕДНОШКОЛЦИ СО ПОПРЕЧЕНОСТИ, УЧЕНИЦИ ВО СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА


Отворен до: 24.09.2020

Документ
Пријава
Изјава за согласност за лични податоци
Правилник
Изјава