Јавен повик

Јавен повик за прибирање барања за користење средства од Буџетот на Град Скопје за 2023 година, наменети за финансирање на програми проекти и активности од областа на културата од интерес на Град Скопје за 2023 година


Отворен до: 27.10.2022

Документ
Пријава
Прилог