Јавен повик

Јавен повик за избор на надворешни членови и заменици членови на Комисија за постапување по барања за надоместок на штета предизвикана од каснувања од бездомни кучиња на граѓани на подрачјето на Град Скопје


Отворен до: 17.05.2022

Документ
Правилник за начинот и постапката на утврдување и исплата на надоместок на штета предизвикана од каснување од бездомни кучиња
Барање