Јавен повик

Јавен повик за прибирање барања за користење средства од Буџетот на Град Скопје за 2021 година, наменети за финансирање и поддршка на програмите и дејноста на јавните установи од областа на културата основани од Градот Скопје за 2021 година


Отворен до: 15.10.2020

Документ
Пријава