Конкурс

Конкурс за доделување на Наградата „13 Ноември” на Град Скопје, за 2022 година


Отворен до: 10.09.2022

Документ
Предлог за доделување на Наградата „13 Ноември“ на Град Скопје, за 2022 година