SINERGI

Проекти на Град Скопје
SINERGI - Social Integration through Urban Growth Strategies Социјална интеграција преку стратегии за урбан раст

Програма: Европа за граѓаните

Акција 1: Активни граѓани за Европа

Мерка 1.2. Тематски мрежи на збратимени градови

Цели на проектот:

Предизвиците на современите градски општества го надминаа својот економски аспект и се одразуваат како структурна, социјална, еколошка и просторна криза со разурнувачки ефект врз транзициските општества. Ова беше проследено со остри нееднаквости и економски пад, кои имаа силно влијание врз трансформација на урбаната средина. Градовите се комплексни системи на разработени просторни и општествени односи. Нивната сложеност е зајакната со постојано менување и развој на формата и структурата.

Со цел да се ​​разберат процесите со кои се обликуваат нашите градови, ние треба да развиеме платформа на знаење и алатки кои се кохерентни со комплексната природа на градовите, но доволно разбирливи и едноставни за да бидат оперативно корисни.

Проектот SINERGI ќе се фокусира на воспоставување на мрежа за соработка помеѓу градската администрација, експертите, граѓанските организации и ќе работи на промовирање и остварување на ЕУ знаење и искуство за учество на граѓаните во областа на урбанистичкото планирање и развој, со помош на добри практики од градовите партнери во проектот: Скопје (Македонија), Торино (Италија), Лисабон (Португалија) и Загреб (Хрватска).

Целта на проектот ќе биде организирање на активности со кои ќе се создаде платформа за размена на знаење во една креативна и отворена дебата и комуникација заеднички помеѓу локалните власти, универзитети и истражувачки заедници, граѓански организации и граѓаните.

Оваа платформа треба да овозможи употреба на нови и дигитални алатки за подобра анализа и разбирање на процесите со кои се обликуваат нашите градови, но најмногу од сè треба да им овозможи на различните социјални групи и групи со различни интереси да земат активно учество и размена на знаење со експерти, истражувачи и активисти, и со заеднички напор да создадат стратегии, проекти и алатки за комуникација, со кои ќе се зајакне процесот на управување во градот.

Оваа комплексна мрежа на различни засегнати страни ќе им овозможи на носителите на одлуки да ја преиспитаат својата перцепција за современ град и ќе овозможи ново и интегрирано урбано знаење со помош на политиките на урбаниот менаџмент.

Градови партнери во проектот:

Скопје (Македонија), Торино (Италија), Лисабон (Португалија) и Загреб (Хрватска).

www.sinergiproject.com 

Информации за имплементација на Sinergi project