COMMAND d

Име на проектот: Механизми за давање на команди и извршување за мултисекторски анализи на Nexus податоци за катастрофи

Име на корисникот: Град Скопје

Висина на ЕУ поддршката: 47,195,18 евра

Ко-финасирање – Град Скопје: 8,983.03 евра

Времетраење на проектот: 24 месеци

Опис на проектот: COMMAND d е проект креиран да им помогне на оперативно командните центри да бидат подготвени за справување со катастрофи на локално ниво. Резултатите од проектот ќе го олеснат и забрзаат приемот на податоци, ГИС-анализа/симулација за развојот на настаните и пренесување на податоците во ситуација на итност. Во рамките на проектот ќе се воспостават стандардни оперативни процедури во кризни ситуации, што ќе ја зголеми подготвеноста и ќе им овозможи на сите учесници во проектот да се поврзат преку заедничка ИТ платформа.

Партнери во проектот:


- Загребачка жупанија (Република Хрватска)
- Општина Тирана (Република Албанија)
- Град Тузла (Република Босна и Херцеговина)
- Град Подгорица (Република Црна Гора)
- Град Скопје (Република Северна Македонија)

 

Прва средна (kick-off meeting) презентација

http://www.commandd.eu/mk/vesti/40-uvodni-sastanak-projektnog-tima-projekta-command-d-mk-2

Европски механизам за цивилна заштита

Стандардна Оперативна Процедура за кризно комуницирање за Град Скопје

(COMMAND d)

 

www.commandd.eu