ГУП на град Скопје

Генерален урбанистички план на Град Скопје.
Генерален урбанистички план на Град Скопје (2012-2022)
План на намена на површините - наменски зони
Синтезен план
Посебни услови по четврти - нумерички показатели
ГУП