Комунална такса за фирма

Информации во врска со комуналната такса за фирма како и начинот на кој можете да го извршите плаќањето

Сектор: Сектор за даноци и комунални такси
Одделение: Одделение за утврдување и наплата на комунални такси и други надоместоци
Одговорно лице: Валентина Јовановска
Телефон: +389 2 /3297 314
email:  Valentina.Jovanovska@skopje.gov.mk
Работно време: 08.30-16.30 часот

Опис и тек на постапката во чекори:
 1. Барање за утврдувањe/промена на решение за комунална такса за фирма (линк).
 2. Уплата на административна такса:
  1. на лице место преку пос терминал или
  2. со приложување оригинален заверен образец ПП 50 (линк)
Потребни документи:
 1. Барање за утврдување и наплата на данок на комунална такса за фирма (линк);
 2. Уплата на административна такса:
  1. на лице место преку пос терминал или
  2. со приложување оригинален заверен образец ПП 50 (линк)
 3. Тековна состојба на правното лице издадена од ЦР РМ
 4. Решение за извршена промена издадено од ЦР РМ
 5. Полномошно

Постави прашање: