STREETLIGHT - EPC

Проекти на Град Скопје
STREETLIGHT - EPC

Име на проектУлично осветлување-EРC: Поттикнување на пазарот за примена на договори за енергетско ефикасна изведба преку проекти за обновување на уличното осветлување

Име на корисникот: Град Скопје

Висина на ЕУ поддршка: 17.435 евра

Времетраење на проектот: 36 месеци

Опис на проектот: Во рамки на проектот “Улично осветлување-EРC: Поттикнување на пазарот за примена на договори за енергетско ефикасна изведба преку проекти за обновување на уличното осветлување“  ќе се реализираат следниве три цели , и тоа:

  • Воспоставување на EPC (Сертификат за енергетски перформанси) на пазарите и претставување на предизвикот за реализација на гарантирани енергетски услуги;
  • поддршка на пазарот при воведување на ефикасни и иновативни технологии за осветлување и
  • поддршка на општините во реализација на проектите поврзани со замена на постоечките видови на улични светилки (ЕЗ Регулатива 245/2009), за кои најчесто  немаат доволно средства во Буџетите за финансирање.