Претходни Градоначалници

Претходни градоначалници на Град Скопје
Останати градоначаници на Град Скопје
Ристо Пенов
1996 - 2005
Ристо Пенов ја извршува должноста Градоначалник на Град Скопје во периодот од 1996 - 2005

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Датум на рагање: 1957 година

Статус: оженет (сопруга Нада - родена Поп-Георгиева), татко на два сина

 

ОБРАЗОВАНИЕ

1990 - Постдипломски студии на Правен факултет при Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" - Скопје со одбрана на магистерска тема "Кадровскиот потенцијал на Македонија - човечки ресурси како производен фактор"

1979 - Дипломира на Економски факултет при Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" - Скопје

1975 - Гимназија "Раде Јовчевски - Корчагин" – Скопје

 

ПРОФЕСИОНАЛЕН АНГАЖМАН

 • 2000 -На локалните избори избран во втор мандат за Градоначалник на Град Скопје
 • 1999 -  Претседател на Либерално - Демократската Партија
 • 1997 - Потпретседател на Либерално - Демократска Партија -
 • 1996 - На локалните избори избран за Градоначалник на Град Скопје со четири годишен мандат
 • 1993 - Секретар на Демократска Партија се до нејзино фузионирање со Либерална Партија
 • 1990 - Раководител во претпријатието "Ангрокожа"
 • 1986 - Советник во економскиот тим на Петар Гошев
 • 1980 - Со својот професионален ангажман започнува во органите на управа на Град Скопје каде што работи на проблемите на економскиот и просторниот развој на градот
Јове Кекеновски
1995 - 1996
Јове Кекеновски ја извршува должноста Градоначалник на Град Скопје во периодот од 1995 - 1996

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ
 
 
 • Датум на рагање: 06.09.1962 година во с. Љубанци, Скопско
 • Статус: Оженет е, татко на три деца

ОБРАЗОВАНИЕ

 • 10/03/2004 - Докторската дисертација од областа на локалната самоуправа на тема: “Учеството на граѓаните во политичките процеси на одлучување на локално ниво во Република Македонија“ на Институтот за социолошки и политичко правни истражувања - Скопје, со што се здобива со титулата д-р по политички науки
 • 21/09/2001 - Со титулата Магистар по политички науки се здобива одбранувајќи ја темата “Политичкото одлучување при креирање на станбената политика во Република Македонија“, на Институтот за социолошки и политичко правни истражувања - Скопје
 • 1999 (јуни) - Специјализирал политички науки, оддел - Применета политика и администрација, на Институтот за социолошки и политичко правни науки во Скопје, на тема “Станбената политика и станбеното прашање во Република Македонија, со посебен осврт на Скопје“
 • 1990 - Дипломира на Правниот Факултет на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј”, оддел правосудна насока
 • Основно и средно образование (гимназија) завршува во Скопје

ПРОФЕСИОНАЛЕН АНГАЖМАН

 • од 15/02/2006 - Професор по предметот Царинско право на Институтот “Пјетр Буди“ во Приштина и професор по предметот Локална самоуправа на интердисциплинарните студии по Јавна Администрација на Универзитетот “Св. Климент Охридски“ - Битола
 • од 01/10/2005 - Доцент по предметите Современи политички системи и Локална самоуправа на American College - Скопје
 • од 2005 - Доцент по предметите Наука за политика, Компаративни уставни и политички системи и Политички систем на Факултетот по Општествени Науки - Скопје
 • 2001 - 2002 - Државен секретар во Министерството за животна средина и просторно планирање
 • ноември 1996 - октомври 2000 - Претседавач на Советот на Град Скопје, а истовремено ја врши функцијата Претседател на домот на Советите на Заедницата на единиците на локална самоуправа на РМ и Потпретседател на Заедницата на единиците на локалната самоуправа (ЗЕЛС)
 • јуни 1995 - ноември 1996 - Претседател (Градоначалник) на Собранието на Град Скопје
 • септември 1994 - јуни 1995 - Секретар на Собрание на Општина Чаир
 • февруари 1994 - септември 1994 - Референт во Стручната служба на Собранието на Општина Чаир
 • 1991 - 1993 - Потпретседател на Собранието на Град Скопје

ОПШТЕСТВЕНИ АКТИВНОСТИ

 • март 2002 - декември 2002 - Член на Управниот одбор на ЈП за управување со Хидросистемот “Дојранско Езеро“
 • февруари 2002 - декември 2002 - Член на Управен одбор на Дирекцијата за слободни економски зони
 • мај 2001 - јуни 2002 - Претседател на бордот за управување со Охридско Езеро во рамки на Проектот за заштита на Охридското Езерo
 • за време на извршувањето на функцијата државен секретар, член е на бордот на Регионалниот еколошки центар за Република Македонија
 • септември 1999 - септември 2003 - Член е на Управниот одбор на Здружението за заштита на авторски права на Република Македонија
 • 1994 - 1995 - Претседател е на Сојузот на естрадни уметници на Македонија
 • март 1997 - февруари 2001 - Претседател е на Управниот одбор на Јавното Сообраќајно Претпријатие - Скопје (ЈСП - Скопје)
Горан Николовски
1993 - 1995
Горан Николовски ја извршува должноста Градоначалник на Град Скопје во периодот од 1993 - 1995

Милан Талевски
1991 - 1993
Милан Талевски ја извршува должноста Градоначалник на Град Скопје во периодот од 1991 - 1993

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ
 
 • Датум на раѓање: 02.11.1954 година, Велес
 • Статус: женет, едно дете

ОБРАЗОВАНИЕ

 • Дипломирал на Електротехничкиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
 • Гимназија “Ѓорѓи Димитров“ – Скопје
РАБОТНО ИСКУСТВО
 • 1985-1990 – ТП “Караорман“ – Скопје
 • 1993 – Основач на приватното претпријатие “Талинг“

ПРОФЕСИОНАЛЕН АНГАЖМАН

 • 1991(23 јануари) – Избран за прв повеќепартиски Претседател (Градоначалник) на Собранието на Град Скопје (70 одборници) на локалните избори оджани во декември 1990 година
 • 1993-1996 – Одборник во Собранието на Град Скопје

ОПШТЕСТВЕНИ АКТИВНОСТИ

 • Изградба на санитарната депонија “Дрисла“, во атарот на село Ракотници, со капацитет за депонирање смет за Скопје и околните градови предвиден до 2025-2030 година. Пуштена во употреба на 21 септември 1993 година
 • СРЦ “Матка“ – Изградба на кајак стазата и целиот партер околу стазата, како и нејзино приспособување за европски и светски натпревари; комунално уредување на викенд населбата Матка  
Југослав Тодоровски
1986- 1991
Југослав Тодоровски ја извршува должноста Градоначалник на Град Скопје во периодот од 1986- 1991

Душан Поповски
1984 - 1986
Душан Поповски ја извршува должноста Градоначалник на Град Скопје во периодот од 1984 - 1986

Трајко Апостолоски
1982 - 1984
Трајко Апостолоски ја извршува должноста Градоначалник на Град Скопје во периодот од 1982 - 1984

Методи Антов
1974 - 1982
Методи Антов ја извршува должноста Градоначалник на Град Скопје во периодот од 1974 - 1982

Драгољуб Ставрев
1969 - 1974
Драгољуб Ставрев ја извршува должноста Градоначалник на Град Скопје во периодот од 1969 - 1974

Благој Попов
1963 - 1969
Благој Попов ја извршува должноста Градоначалник на Град Скопје во периодот од 1963 - 1969

Крсте Марковски
1960 - 1963
Крсте Марковски ја извршува должноста Градоначалник на Град Скопје во периодот од 1960 - 1963

Наум Наумовски - Борче
1956 - 1960
Наум Наумовски - Борче ја извршува должноста Градоначалник на Град Скопје во периодот од 1956 - 1960

Васил Ѓоргов
1954 - 1956
Васил Ѓоргов ја извршува должноста Градоначалник на Град Скопје во периодот од 1954 - 1956

Ќемал Сејфула
1951 - 1954
Ќемал Сејфула ја извршува должноста Градоначалник на Град Скопје во периодот од 1951 - 1954

Благоја Николовски
1951
Благоја Николовски ја извршува должноста Градоначалник на Град Скопје во 1951

Наум Наумовски - Борче
1950
Наум Наумовски - Борче ја извршува должноста Градоначалник на Град Скопје во 1950

Аспарух Каневче
1949
Аспарух Каневче ја извршува должноста Градоначалник на Град Скопје во 1949

Вера Ацева
1948
Вера Ацева ја извршува должноста Градоначалник на Град Скопје во 1948

Душко Лукарски
1948
Душко Лукарски ја извршува должноста Градоначалник на Град Скопје во 1948

Горѓи Икономов
1947 - 1948
Горѓи Икономов ја извршува должноста Градоначалник на Град Скопје во периодот од 1947 - 1948

Димче Зографски
1945 - 1947
Димче Зографски ја извршува должноста Градоначалник на Град Скопје во периодот од 1945 - 1947

Лазар Танев
1944 - 1945
Лазар Танев ја извршува должноста Градоначалник на Град Скопје во периодот од 1944 - 1945

Спиро Китинчев
1941 - 1944
Спиро Китинчев ја извршува должноста Градоначалник на Град Скопје во периодот од 1941 - 1944

ЧЛЕНОВИ НА I-от ГРАДСКИ НОО
ЧЛЕНОВИ НА I-от ГРАДСКИ НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛЕН ОДБОР
Членови на I-от Градски Народноослободителен Одбор непосредно по ослободувањето на Скопје, на чело со Лазар Танев

ЧЛЕНОВИ НА I-от ГРАДСКИ НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛЕН ОДБОР НЕПОСРЕДНО
ПО ОСЛОБОДУВАЊЕТО НА СКОПЈЕ, НА ЧЕЛО СО ЛАЗАР ТАНЕВ

Инж. МУТАКОВ
1941
ЈОСИФ МИГАЈЛОВИЌ
1939 - 1941
Д-р. КОСТА ЧОХДАЏИЌ
1938 - 1939
ПАНТА ЈОВАНОВИЌ
1936 - 1938
Проф. ПЕРА ЈОВАНОВИЌ
1936
ЈОСИФ МИХАЈЛОВИЌ
1929 - 1936
НИКОЛА САПУНЏИЌ
1923 - 1929
АЛЕКСАНДАР БУКВИЌ
1921 - 1923
КОСТА СТЕФАНОВИЌ - АРСЕНОВСКИ
1920 - 1921
ДУШАН ЦЕКИЌ
1920
СПИРО ХАЏИ ПИРО
1918 - 1920
ШЕФКЕТ ПАША
1906
АФУД ПАША - ВАЛИЈА
1900 - 1908
ЈАХЈА ПАША
1504
МУСТАФА ПАША
1492
ИСХАК БЕГ
1438
ГАЗИ ЕВРЕНОС - БЕГ
1392
РАДИСЛАВ - СРПСКИ
1348 - 1353
РОМАН СИМЕОН - САМОИЛОВ
1004
ВАРДА СКЛЕР - РОМЕЈСКИ
XX ВЕК
ГАВРИЛО РАДОМИР
АПУС СКУАПОС
284