ПОКАНА ЗА 56-ТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ГРАД СКОПЈЕ 24.09.2020

Советот на Град Скопје на ден 30.09.2020 година (среда) во 11 часот ќе ја одржи 56-та седница.

На седницата Советот на Град Скопје ќе работи по следниот предложен дневен ред:

- Усвојување на записниците од педесет и четвртата и педесет и петтата седница на Советот на Град Скопје

 1. Предлог-Одлука за примање донација на сервисни станици за велосипеди од Стопанска Банка АД Скопје;
 2. Предлог-Одлука за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу Град Скопје и општините Аеродром, Бутел, Гази Баба, Ѓорче Петров, Карпош, Кисела Вода, Сарај, Центар, Чаир и Шуто Оризари за отстранување на напуштени, хаварисани и нерегистрирани моторни и други возила од јавните површини;
 3. Предлог-Одлука за давање дозвола за вршење на дејност паркирање на „ДХТ Хотел Гранд М ДООЕЛ Скопје“;
 4. Предлог-Одлука за донесување на Регулациски план на Генерален урбанистички план на Град Скопје 2012-2022 за четврт Ј 03;
 5. Предлог-Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за одобрување на финансиски средства за вработување на определено време за 2020 година;
 6. Предлог-Одлука за давање согласност на Програмата за повластено користење на паркинг услуги на јавните паркиралишта и јавните површини наменети за паркирање со кои стопанисува ЈП Градски паркинг – Скопје од страна на лица со посебни потреби за 2021 година;
 7. Предлог-Одлука за давање согласност на Програмата за рекултивација, пошумување и уредување со парковски-инфраструктурни содржини на Парк шума Водно;
 8. Предлог-Одлука за давање согласност на измена и дополна на Годишен план за вработување, за 2020 година, на ЈП Паркови и зеленило, Скопје;
 9. Предлог-Одлука за давање согласност на измена на Годишен план за вработување, за 2020 година, на ЈП Комунална хигиена, Скопје;
 10. Предлог-Одлука за давање согласност на План за изменување и дополнување на годишен план за вработувања за 2020 година на ЈП Водовод и канaлизација – Скопје;
 11. Предлог-одлуки за давање согласност на годишните планови за вработување за 2021 година на јавните претпријатија чии основач е Град Скопје и тоа:

 

а) Предлог-Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување, за 2021 година, на ЈП Комунална хигиена, Скопје;

б) Предлог-Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување, за 2021 година, на ЈП Водовод и канализација, Скопје;

в) Предлог-Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување, за 2021 година, на ЈП Улици и патишта, Скопје;

г) Предлог-Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување, за 2021 година, на ЈП Паркови и зеленило, Скопје;

д) Предлог-Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување, за 2021 година, на ЈСП Скопје, Скопје;

ѓ) Предлог-Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување, за 2021 година, на ЈП Лајка, Скопје;

 

 1. Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Програмата за инвестиции за 2020 година, на ЈП Комунална хигиена, Скопје;
 2. Предлог-Одлука за давање согласност на Изменување и дополнување на Инвестиционата програма на ЈП Паркови и зеленило, Скопје, за 2020 година;
 3. Предлог-Одлука за давање согласност на Одлука за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП Водовод и канализација Скопје за регулиран период 2021-2023 година;
 4. Предлог-Одлука за давање согласност на Одлука за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП Водовод и канализација Скопје за регулиран период 2021-2023 година;
 5. Предлог-Одлука за давање согласност на Одлука за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на ЈП Водовод и канализација Скопје за регулиран период 2021-2023 година;
 6. Предлог-Одлука за давање согласност на Одлука за измена и дополнување на Ценовникот на услугите кои што ги извршува ЈП Градски паркинг-Скопје;
 7. Предлог-Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување на ЈУ Градска библиотека „Браќа Миладиновци –Скопје за 2021 година;
 8. Годишни извештаи за работа на средните училишта и ученичките домови на Град Скопје за учебната 2019/2020 година и тоа:

 

а) Извештај за работа на СУГС „Раде Јовчевски Корчагин“-Скопје за учебната 2019/2020 година;

б) Извештај за работа на СУГС „Јосип Броз Тито“ - Скопје за учебната 2019/2020 година;

в) Извештај за работа на СУГС „Зеф Љуш Марку“ - Скопје за учебната 2019/2020 година;

г) Извештај за работа на Автосообраќајниот училишен центар „Боро Петрушевски“ - Скопје за учебната 2019/2020 година;

д) Извештај за работа на СУГС „Браќа Миладиновци“ - Скопје за учебната 2019/2020 година;

ѓ) Извештај за работа на Средното економско-правно училиште на Град Скопје „Васил Антевски Дрен“ - Скопје за учебната 2019/2020 година;

е) Извештај за работа на СУГС „Кочо Рацин“ - Скопје за учебната 2019/2020 година;

ж) Извештај за работа на СУГС „Марија Кири Склодовска“ - Скопје за учебната 2019/2020 година;

з) Извештај за работа на Средното електротехничко училиште на Град Скопје „Михајло Пупин“ - Скопје за учебната 2019/2020 година;

ѕ) Извештај за работа на СУГС Гимназија „Никола Карев“ - Скопје за учебната 2019/2020 година;

и) Извештај за работа на СУГС Гимназија „Орце Николов“ - Скопје за учебната 2019/2020 година;

 1. j) Извештај за работа на СУГС Гимназија „Панче Арсовски“ - Скопје за учебната 2019/2020 година;

к) Извештај за работа на Средното медицинско училиште на Град Скопје “Др Панче Караѓозов“-Скопје за учебната 2019/2020 година;

л) Извештај за работа на СУГС Гимназија „Цветан Димов“ - Скопје за учебната 2019/2020 година;

љ) Извештај за работа на Средното економско и правно училиште на Град Скопје „Арсени Јовков“ - Скопје за учебната 2019/2020 година;

м) Извештај за работа на СУГС „Владо Тасевски“ - Скопје за учебната 2019/2020 година;

н) Извештај за работа на СУГС „Георги Димитров“ - Скопје за учебната 2019/2020 година;

њ) Извештај за работа на СУГС „Димитар Влахов“ - Скопје за учебната 2019/2020 година;

о) Извештај за работа на СУГС “Лазар Танев“-Скопје за учебната 2019/2020 година;

п) Извештај за работа на СУГС “Здравко Цветковски“-Скопје за учебната 2019/2020 година;

р) Извештај за работа на СУГС „8-ми Септември“ - Скопје за учебната 2019/2020 година;

с) Извештај за работа на СУГС „Шаип Јусуф“ - Скопје за учебната 2019/2020 година;

т) Извештај за работа на СУГС „Сарај“ - Скопје за учебната 2019/2020 година;

ќ) Извештај за работа на Јавната установа Ученички дом на Град Скопје   „Д-р   Панче Караѓозов“ - Скопје за учебната 2019/2020 година и

у) Извештај за работа на Јавната установа Ученички дом на Град Скопје „Здравко Цветковски “ - Скопје за учебната 2019/2020 година.

 

 1. Програми за работа на средните училишта и ученичките домови на Градот Скопје за 2020/2021 година и тоа:

 

а)Предлог-Програма за работа на СУГС „Раде Јовчевски Корчагин“-Скопје за учебната 2020/2021 година;

б) Предлог-Програма за работа на СУГС „Јосип Броз Тито“ - Скопје за учебната 2020/2021 година;

в) Предлог-Програма за работа на СУГС „Зеф Љуш Марку“ - Скопје за учебната 2020/2021 година;

г) Предлог-Програма за работа на Автосообраќајниот училишен центар „Боро Петрушевски“ - Скопје за учебната 2020/2021 година;

д) Предлог-Програма за работа на СУГС „Браќа Миладиновци“ - Скопје за учебната 2020/2021 година;

ѓ) Предлог-Програма за работа на Средното економско правно училиште на Град Скопје „Васил Антевски Дрен“ - Скопје за учебната 2020/2021 година;

е) Предлог-Програма за работа на СУГС „Кочо Рацин“-Скопје за учебната 2020/2021 година;

ж) Предлог-Програма за работа на СУГС „Марија Кири Склодовска“ -Скопје за учебната 2020/2021 година;

з) Предлог-Програма за работа на Средното електротехничко училиште на Град Скопје „Михајло Пупин“ - Скопје за учебната 2020/2021 година;

ѕ) Предлог-Програма за работа на СУГС Гимназија „Никола Карев“ -Скопје за учебната 2020/2021 година;

и) Предлог-Програма за работа на СУГС Гимназија „Орце Николов“-Скопје за учебната 2019/2020 година;

ј) Предлог-Програма за работа на СУГС Гимназија „Панче Арсовски“ -Скопје за учебната 2020/2021 година;

к) Предлог-Програма за работа на Средното медицинско училиште на Град Скопје „Д-р Панче Караѓозов“-Скопје за учебната 2020/2021 година;

л) Предлог-Програма за работа на СУГС Гимназија „Цветан Димов“-Скопје за учебната 2020/2021 година;

љ) Предлог-Програма за работа на Средното економско и правно училиште на Град Скопје „Арсени Јовков“-Скопје за учебната 2020/2021 година;

м) Предлог-Програма за работа на СУГС „Владо Тасевски“ - Скопје за учебната 2020/2021 година;

н) Предлог-Програма за работа на СУГС „Георги Димитров“ - Скопје за учебната 2020/2021 година;

њ) Предлог-Програма за работа на СУГС „Димитар Влахов“ - Скопје за учебната 2020/2021 година;

о) Предлог-Програма за работа на СУГС „Лазар Танев“ - Скопје за учебната 2020/2021 година;

п) Предлог-Програма за работа на СУГС „Здравко Цветковски“ - Скопје за учебната 2020/2021 година;

р) Предлог-Програма за работа на СУГС „8-ми Септември“ - Скопје за учебната 2020/2021 година;

с) Предлог-Програма за работа на СУГС „Шаип Јусуф“ - Скопје за учебната 2020/2021 година;

т) Предлог-Програма за работа на СУГС „Сарај“ - Скопје за учебната 2020/2021 година;

ќ) Предлог - Програмата за работа на Јавната установа Ученички дом на Град Скопје “Д-р Панче Караѓозов“-Скопје за учебната 2020/2021 година;

у) Предлог - Програмата за работа на Јавната установа Ученички дом на Град Скопје „Здравко Цветковски “ - Скопје за учебната 2020/2021 година;

 

 1. Предлог-Програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите во областа на спортот и младите во град Скопје, за 2020 година;
 2. Предлог-Програма за изменување и допонување на Програмата за финансирање на јавните установи и активностите од областа на културата од интерес на Град Скопје за 2020 година и
 3. Информација за уписот и приемот на ученици во прва година во учебната 2020/2021 во средните училишта и во ученичките домови на Град Скопје.

 

На седницата на Советот ќе се работи и одлучува со употреба на конференциска врска.