Соопштение за јавност 11.6.2024

Градот Скопје со новите специјално адаптирани моторни возила, овозможува полесно движење на децата и лицата со потешка телесна инвалидност. Новите возила се посебно адаптирани со автоматски управувана рампа за инвалидска количка и друга опрема која осигурува безбеден превоз на лицата корисници. 
Со новите возила Град Скопје обезбедува грижа, инклузивност и безбедност, како и подобрување на условите во секојдневието за лицата со попреченост.
Организираниот бесплатен превоз за лицата со потешка инвалидност во Скопје се реализира со девет посебно адаптирани возила, еден мини бус и еден автобус со автоматски управувана рампа за инвалидска количка и друга опрема која ја обезбедува безбедноста на корисниците, а дневно услугата ја користат околу 40 лица. 
Превозот можат да го користат сите лица кои ќе стекнат право и одобрение врз основа на соодветна документација, за што подетални информации можат да се добијат на телефон 02-3297-321.